لابیاپلاستی

لابیاپلاستی لابیاپلاستی با قرینه‌سازی لابیاها، رفع بخش تیره و کوچک کردن لابیاها همراه است و اگر بر روی لابیاماژورها صورت گیرد با رفع مشکل آویزانی و شلی لبیاماژورها و نزدیک کردن آن‌ها به هم و یا بزرگ کردن این دو بخش صورت می‌گیرد. به طور کلی لابیاپلاستی به دو شکل…